Polityka prywatności

 

Informacja o Administratorach

Administratorem danych osobowych użytkowników strony Urban Home jest G City Europe Resi Limited z siedzibą w Limassol (dalej zwany „GCE Resi”). Z GCE Resi można się skontaktować pod następującym adresem: Spyrou Kyporianou 79, 3076 Limassol, Cypr lub pisząc na adres: lmusova@g-cityeu.com

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres dpo@g-cityeu.com

Administratorem danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody marketingowej jest G City Poland sp. z o. o. z siedzibą, w Warszawie. Z administratorem można się skontaktować pisząc na adres: 04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 75C lub na adres e-mail: recepcja-pl@g-cityeu.com (dalej zwany „G City”).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres dpo@g-cityeu.com

Administratorem danych osobowych w przypadku wypełnienia formularza ofertowego jest spółka celowa wskazana w klauzuli pod formularzem ofertowym (dalej zwana „Spółką Celową”).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres dpo@g-cityeu.com

Użytkownik strony

Jeśli jesteś użytkownikiem strony i nie podajesz żadnych swoich danych osobowych to prawdopodobnie nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych.

Jeśli jednak jesteś użytkownikiem strony i wyrazisz zgodę na marketingowe i analityczne cookie Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• analitycznym w celu śledzenie ruch na stronie internetowej i wykorzystywania różnych funkcji, a także analizowania skąd trafiłeś na Urban Home oraz jak wydajne są reklamy internetowe, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• marketingu behawioralnego polegającego na ukierunkowaniu kampanii reklamowej i dostosowania jej do konkretnej osoby co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W takim wypadku głównym administratorem jest GCE Resi ale także pozostali Współadministratorzy.

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody wyrażonej w oparciu o inne akty prawne.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty dostarczające nam narzędzia i systemy IT, w szczególności dostawcy cookie, firmy doradcze i marketingowe oraz podmioty z grupy G City Europe.

Osoba wypełniająca formularz ofertowy

Jeśli jesteś potencjalnym klientem i wypełniasz formularz ofertowy to administratorem Twoich danych osobowych będzie Spółka Celowa, o której ofertę wnioskujesz, a dane osobowe będzie przetwarzać w celu:
• przesłania oferty co jest niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy w postaci zapytania o ofertę, w tym także przesłanie oferty oraz jej negocjowanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• analizy wypłacalności co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• zawarcia i realizacji umowy, po jej zawarciu, co jest niezbędne do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
• księgowym gdyż jest to niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
• ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeśli zajdzie taka konieczność, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może się wiązać z brakiem możliwości przesłania oferty lub zawarcia umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia ofertowania lub negocjacji. W przypadku zawarcia umowy będą one przetwarzane do momentu jej zakończenia. Dane w celach księgowych będą przechowywane do momentu przedawnienia terminu wynikającego z przepisów podatkowych. Wszystkie dane osobowe mogą być przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty dostarczające nam narzędzia i systemy IT, firmy doradcze, agenci oraz podmioty z grupy G City Europe.

Osoba wyrażająca zgodę na marketing

Jeśli wypełniłeś formularz do newslettera lub wyraziłeś zgodę na marketing to administratorem Twoich danych osobowych będzie G City, a dane osobowe będzie przetwarzać w celu:
• marketingu bezpośredniego polegającego na wysyłaniu wiadomości SMS/MMS, maili lub wykonywania połączeń telefonicznych w celu zareklamowania produktów, usług, działalności itp. podmiotów z grupy G City Europe co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku ze zgodą wyrażoną w oparciu o inne akty prawne;
• ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeśli zajdzie taka konieczność, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody wyrażonej w oparciu o inne akty prawne. Wszystkie dane osobowe mogą być przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty dostarczające nam narzędzia i systemy IT, firmy doradcze oraz podmioty z grupy G City EUrope.

 

Osoba kontaktująca się z administratorem

Jeśli skontaktujesz się z którymkolwiek z administratorów, niezależnie od sposobu komunikacji (formularz kontaktowy, mail, telefon itp.) to dane osobowe będą przetwarzane w celu zarejestrowania i udzielenia odpowiedzi w kwestii, której się kontaktujesz co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu całkowitego zakończenia postępowania związanego z otrzymanym zapytaniem lub do wniesienia sprzeciwu.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty dostarczające nam narzędzia i systemy IT, firmy doradcze oraz podmioty z grupy G City Europe.

Osoba zgłaszająca roszczenie lub wobec, której administrator może mieć roszczenie

Jeśli masz jakiekolwiek roszczenie (niezależnie od jego podstawy tj. cywilnoprawne, konsumenckie itp.) wobec któregokolwiek z administratorów lub jeśli którykolwiek administrator będzie miał roszczenie wobec Ciebie to dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczenia (np. adres, numer PESEL, adres IP itp.) są pozyskane ze źródła trzeciego to będą to: urzędy, sądy, firmy windykacyjne lub detektywistyczne oraz inne otwarte źródła informacji.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu prawomocnego całkowitego zakończenia postępowania i wyegzekwowania roszczenia lub obrony przed roszczeniem.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty dostarczające nam narzędzia i systemy IT, firmy doradcze w tym kancelarie, firmy windykacyjne, detektywistyczne oraz podmioty z grupy G City Europe.

Osoba składająca żądanie na podstawie RODO

Jeśli złożysz żądanie w oparciu o przepisy RODO wobec któregokolwiek z administratorów to dane osobowe będą przetwarzane w celu zarejestrowania i analizy żądania oraz udzielenia na nie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) gdyż jest to niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może skutkować brakiem udzielenia odpowiedzi ze względu na brak możliwości jednoznacznej identyfikacji.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty dostarczające nam narzędzia i systemy IT, firmy doradcze w tym kancelarie oraz podmioty z grupy G City Europe.

 

Współadministrowanie (partnerzy)

W zakresie narzędzi analitycznych i marketingowych typu cookie współadministratorami danych osobowych są G City Europe Resi Limited, G City Poland sp. z o.o., Spółki Celowe oraz dostawcy narzędzi analitycznych.

Dostawcami narzędzi analitycznych są: Google, Facebook, Microsoft i HubSpot.

Transfer danych do kraju trzeciego

W zakresie korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych typu cookie może dochodzi do transferu danych do kraju trzeciego, w tym poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądania dostępu do nich, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W każdym czasie można również cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda była udzielona. Wycofanie zgody nie działa wstecz.

Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Żaden z administratorów nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Stosowanie cookie analitycznych i marketingowych może wiązać się z profilowaniem polegającym na zoptymalizowaniu oferty i dotarciu z reklamą w przestrzeni reklamowej na innych stronach internetowych. Te cookie służą również do lepszego ukierunkowania kampanii reklamowej i dostosowania jej do konkretnej osoby. Cookie mogą także pomagać w ocenie działania reklamy i różnych sposobów uzyskiwania przez użytkowników dostępu do Urban Home oraz wspierają także śledzenie ruchu na stronie internetowej i wykorzystywania różnych funkcji.

Dzięki nim poprawiamy strukturę, formę i zawartość strony internetowej. Więcej o cookie znajduje się w Polityka cookies.

G City może przesyłać spersonalizowane oferty przygotowane automatycznie poprzez analizę podanych Ciebie danych osobowych łączonych z informacjami o wcześniej przeglądanych ofertach i reklamach Urban Home. Wykorzystujemy te dane razem z naszymi modelami segmentacji (profilowania), przy wysyłce ofert.